FreeForOne

Disclaimer

Voor de toegang tot en het gebruik van de website, www.freeforone.nl (hierna: “website”), gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door jezelf toegang te verschaffen tot deze website en de website te gebruiken ga je onvoorwaardelijk akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Artikel 1 Inhoud website
Free for One Nederland B.V., hierna: “Free for One”, heeft de inhoud van deze website, waaronder uitdrukkelijk mede begrepen - doch niet beperkt tot - de links naar promotionele acties, die door haar zijn ontwikkeld, alsmede alle informatie en de gegevens op de website, met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De website wordt echter alleen ter vermaak en informatieve doeleinden aangeboden. De inhoud van de website kan te allen tijde, zonder voorafgaande aankondiging, worden gewijzigd. Free for One garandeert niet dat de inhoud van de website juist, actueel en volledig is, dat de website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van fouten en dat derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken. Voor eventuele gevolgen hiervan accepteert Free for One geen aansprakelijkheid.

Artikel 2 Intellectuele eigendomsrechten
De (intellectuele eigendoms) rechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Free for One en/of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan de website op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden en/of te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van één hardcopy.

Artikel 3 Aansprakelijkheid
Free for One sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit je gebruik van de website. Meer in het bijzonder zal Free for One in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit handelingen verricht door jou, die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie en/of het onrechtmatig gebruik van haar systemen, waaronder de website, door een derde.

Artikel 4 Verwijzingen
De website en nieuwsbrieven kunnen verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar de websites van derden. Free for One heeft, tenzij duidelijk anders blijkt, geen zeggenschap over deze websites. Free for One is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 5 Beveiliging
Free for One spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Free for One legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 6 Diversen
Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door Free for One worden aangepast. Free for One adviseert daarom deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken.

Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.